.: Inicio >> Literatura galega >> Colección básica

.: Literatura galega > Colección básica


A

 • Agrelo Hermo, Xosé
 • Álbum de la Caridad: juegos florales
 • Alcalá, Xavier (narrador)
 • Aleixandre, Marilar (narradora)
 • Alfonso X el Sabio
 • Alonso, Fran
 • Alonso Montero, Xesús
 • Álvarez Blázquez, Xosé María
 • Álvarez Cáccamo, Alfonso
 • Álvarez Cáccamo, Xosé María
 • Álvarez Limeses, Gerardo
 • Álvarez, Basilio
 • Amado Carballo, Luis
 • Ameixeiras, Diego (novelista)
 • Amor Meilán, Manuel
 • Aneiros, Rosa (novelista)
 • Angueira, Anxo
 • Antonio Souto, Inma (dramaturga)
 • Añón, Francisco (poeta)
 • Araguas, Vicente
 • Arias, Xela (poeta)
 • Avilés de Taramancos, Antón (poeta)B

 • Barcia Caballero,Juan
 • Barros, Tomás
 • Beiras, Xosé Manuel (ensaísta)
 • Blanco Amor, Eduardo
 • Blanco Torres, Roberto (xornalista e poeta)
 • Borrazás, Xurxo (novelista)
 • Bouza Brey, Fermín
 • Brañas, Alfredo (ensaísta)
 • Braxe, LinoC

 • Cabana, Darío Xohán
 • Cabanillas, Ramón
 • Campo, Marica
 • Caneiro, Xosé Carlos
 • Cantigas de amigo, de amor de escarnho e maldizer. AntoloxíasCarballo Calero, Ricardo
 • Caride Ogando, Ramón
 • Carlos, Helena de (poeta)
 • Carré Aldao, Eugenio
 • Carré Alvarellos, Leandro
 • Carré Alvarellos, Luis
 • Carré Alvarellos, Uxío
 • Casado Nieto, Manuel
 • Casal, Xohán.
 • Casalderrey, Fina (narradora)
 • Casares, Carlos
 • Castaño, Yolanda (poeta)
 • Castro, Francisco
 • Castro, Rosalía de
 • Castroviejo, Xosé María
 • Cernadas y Castro, Diego Antonio, cura de Fruime
 • Cid Cabido, Xosé (narrador)
 • Conde, Alfredo
 • Cordal, Xabier (poeta)
 • Cornide Saavedra, José (hizo poemas en galego)
 • Cortezón, Daniel (dramaturgo)
 • Costa Clavell, Xavier
 • Cotarelo Valledor, Armando
 • Couceiro, Emma (poeta)
 • Creus, Estevo (poeta)
 • Cuadrado, Arturo (poeta)
 • Cunqueiro, Álvaro
 • Cuña Novás, Manuel (poeta)
 • Curros Enríquez, Manuel (poeta)D

 • Dans, Raúl (dramaturgo)
 • Darriba, Manuel
 • Dato Muruais, Filomena (poeta)
 • Díaz Baliño, Camilo
 • Díaz Castro, Xosé María (poeta)
 • Díaz Jacomé, Xosé
 • Díaz Pardo, Isaac
 • Diéguez, Lois
 • Dieste, Rafael
 • Dobao, Antón L. (poeta)
 • Docampo, Xavier P. (narrador)E

 • Espinosa, Estíbaliz (poeta)F

 • Faraldo, Antolín
 • Fariña Jamardo, Xosé
 • Fernández del Riego, Francisco
 • Fernández Ferreiro, Xosé (narrador)
 • Fernández Naval, Francisco Xosé
 • Fernández Paz, Agustín (narrador)
 • Fernández y Neira, José. Proezas de Galicia (primeiro libro moderno en galego).
 • Fernán-Vello, Miguel Anxo (poeta)
 • Ferreiro, Celso Emilio
 • Ferro Couselo, Xesús
 • Filgueira Valverde, Xosé
 • Fole, Ánxel
 • Fonte, Ramiro
 • Forcadela, Manuel
 • Franco Grande, Xosé Luis
 • Franco, Camilo (narrador)
 • Freixanes, VictorG

 • García Bodaño, Salvador
 • García Ferreiro, Alberto (poeta)
 • García Sabell, Domingo (ensaista)
 • Gómez Melís, Guadalupe
 • González Garcés, Miguel
 • González Suárez-Llanos, Camilo (Gonsar, Camilo)
 • González Tosar, Luis (poeta)
 • Graña, Bernardino
 • Guisán Seixas, XanH

 • Heinze, Ursula
 • Herrera Garrido, FranciscaI

 • Iglesia González, Francisco María de la. A fonte do xuramento. Primeiro drama en galego
 • Iglesias Alvariño, Aquilino (poeta)
 • Iglesias, Bieito (narrador)
 • Isla, XaimeJ

 • XXXX
K

 • Kruckenberg, María do Carme (poeta)L

 • Labarta Pose, Enrique
 • Lado, María
 • Lago González, Manuel (poeta)
 • Lama, Xavier (dramaturgo)
 • Lamas Carvajal, Valentín. O tío Marcos da Portela
 • Leiras Pulpeiro, Manuel (poeta)
 • Lesta Meis, Xosé (novelista)
 • Lírica galego portuguesa
 • Literatura popular: cancioneros, contos,lendas, villancicos. Antoloxías.
 • López Abente, Gonzalo
 • López Casanova, Arcadio (poeta)
 • López Cuevillas, Florentino
 • López Ferreiro, Antonio
 • López Valcarcel, Xulio (poeta)
 • Lorenzo Baleirón, Eusebio (poeta)
 • Losada Astray, Benito (poeta)
 • Losada Diéguez, Antón
 • Lourenzo, Manuel (dramaturgo)
 • Lueiro Rey, Manuel
 • Lugrís Freire, ManuelM

 • Manuel Antonio (poeta)
 • Manuel María
 • María do Cebreiro Poeta
 • Marinhas del Valle, Xenaro(poeta)
 • Mariño, María (poeta)
 • Martelo Paumán, Evaristo (poeta)
 • Martín Códax (poeta)
 • Martínez Oca, Xosé Manuel (narador)
 • Méndez Ferrín, Xosé Luis
 • Mendinho (poeta)
 • Miranda, Xosé
 • Moreiras, Eduardo
 • Moure, Teresa
 • Murado, Miguel AnxoN

 • Navaza, Gonzalo
 • Negro, Carlos
 • Neira Vilas, Xosé
 • Neves, Kiko
 • Noriega Varela, Antonio (poeta)
 • Novo, Olga (poeta)
 • Novoneyra, UxíoO

 • Otero Pedrayo, RamónP

 • Pallarés, Pilar (poeta)
 • Pastor Díaz, Nicomedes
 • Pato, Chus (poeta)
 • Paz Andrade, Valentín
 • Pazó, Cándido (dramaturgo)
 • Pereira, Aureliano
 • Pereiro, Lois (poeta)
 • Pérez Placer, Heraclio
 • Pexegueiro, Alfonso
 • Pimentel, Luis (poeta)
 • Pintos Villar, Xoán Manuel (poeta)
 • Piñeiro López, Ramón (ensaista)
 • Pisón, Xesús (dramaturgo)
 • Pita, Emilio (poeta)
 • Pondal, Eduardo (poeta)
 • Pozo Garza, Luz (poeta)Q

 • Queipo, Xavier (narrador)
 • Queizán, María XoséR

 • Rábade Paredes, Xesús
 • Rabuñal, Henrique
 • Raña, Román
 • Rei Ballesteros, Anxo A.
 • Rei Núñez, Luis
 • Reigosa, Carlos G. (narrador)
 • Rey Soto, Antonio
 • Ribalta, Aurelio
 • Risco, Vicente
 • Rivas, Manuel
 • Riveiro Loureiro, Manoel (narrador)
 • Rodríguez Baixeras, Xavier
 • Rodríguez Castelao, Alfonso
 • Rodríguez Fer, Claudio
 • Rodríguez González, Eladio
 • Romaní, Ana (poeta)
 • Romeo, Anxos (poeta)
 • Romero, Medos
 • Ruibal, Euloxio R.S

 • Salgueiro González, Roberto (dramaturgo)
 • Salinas, Galo (dramaturgo)
 • Sánchez Iglesias, Cesáreo (poeta)
 • Seixas, Manuel
 • Sende, Sechu
 • Seoane, Luis
 • Seoane, Xavier (poeta)
 • Suárez Picallo, Ramón
 • Sumai, Anxos (novelista)T

 • Taibo, Victoriano
 • Taibo, Xoán Ignacio
 • Taxes Prego, Francisco (dramaturgo)
 • Tettamancy y Gastón, Francisco
 • Toro, Suso de (narrador)Toro, Xelís de
 • Torres, Xohana
 • Tovar, AntónU

 • XXXX
V

 • Vaamonde Lores, Florencio
 • Valladares, Marcial
 • Vaqueiro, Victor
 • Varela, Lorenzo (poeta)
 • Vázquez, Dora
 • Vázquez, Pura
 • Vicetto, Benito
 • Vidal Bolaño, Roberto (dramaturgo)
 • Villalta, Luisa
 • Villar Janeiro, Helena
 • Villar Ponte, Antón
 • Villar, Domingo (novelista)
 • Villar, Miro
 • Villar, Rafa (poeta)
 • Viqueira Cortón, Xoán Vicente (ensaista)W

 • XXXX
X
 • Xohán de Cangas (poeta)Y

 • XXXX
Z

 • XXXX